08 Th11 2016

TRẦN THẠCH CAO, TRẦN GIẬT CẤP CÔNG TRÌNH NHÀ HÀNG MAXIM, TP VT